Mapa stránok 
Spustiť pomocníkaZúžiť oknoRozšíriť oknoZmeniť veľkosť okna na základných 1200Zmeniť veľkosť okna na maximum
Bobi.Point
Informácie o Bobi.POINT
 • Modul BobiPOINT je nástrojom pre zjednodušenie obchodných procesov na maloobchodnej predajni. Slúži na analýzu a optimalizáciu skladových zásob predajne, zjednodušenie a zautomatizovanie objednávania a kontrolu tovarových pohybov.

Popis jednotlivých služieb a ich funkcionalita:

BobiPOINT je schopný vyhodnotiť informácie o objednaných, dodaných a predaných tovaroch. Porovnaním týchto údajov umožňuje zanalyzovať existujúci stav skladových zásob z pohľadu vekovej štruktúry, sortimentnej skladby, obrátkovosti a typov ležiakov. Analýzu je možné rozčleniť podľa jednotlivých komodít, výrobcov (značiek) a dodávateľov. Výsledky zobrazí v prehľadnej grafickej a tabuľkovej forme. Vedenie predajne na základe týchto výstupov získava kvalitné podklady pre rozhodovanie sa o budúcich objednávkach a výbere vhodných dodávateľov či zmene sortimentu. Výsledkom je efektívna obchodná politika predajne vedúca k zrýchleniu obrátkovosti tovarov a k optimalizácii skladových zásob.

BobiPOINT navrhne predajni optimálnu skladbu objednávky. Tento návrh vychádza z informácií o priemerných predajoch z minulého obdobia, v ktorom sú zohľadnené aj informácie o ukončených, prebiehajúcich a pripravovaných akciách dodávateľov (letáky). na základe informácií je navrhované množstvo zaokrúhlené na dodávateľské balenia pre ľahšiu manipuláciu a kontrolu dodaného tovaru.

Užívateľ môže tovar v prípade potreby do objednávky pridať, či modifikovať jeho množstvo a následne odoslať danú objednávku prostredníctvom služby BobiCOM dodávateľovi.

Veľkým prínosom je možnosť definovať tzv. Pravidelné objednávky. Systém umožňuje preddefinovať periodicitu (denne, konkrétny den v týždni, ...) a obsah pravidelnej dodávky, ktoru požaduje od príslušného dodávateľa (napr.pekári). Systém bude v príslušných intervaloch automaticky generovať objednávku na prislúchajúceho dodávateľa bez nutnosti manuálneho vstupu obsluhy.

Nástroj BobiPOINT je schopný importovať dáta z akéhokoľvek pokladničného systému. Importované sú údaje o aktuálnej skladovej zásobe, nákupoch a predaji.

V prepojení na službu BobiCASH, ktorá slúži pre evidenciu maloobchodnej registračnej pokladne umožňuje jednoduchou formou optimálne evidovať maloobchodnú predajňu a jej skladové hospodárstvo.

V súčinnosti so službou BobiCOM umožňuje užívateľsky nenáročné komunikovanie s dodávateľmi elektronickou formou (objednávky, dodacie listy, faktúry, vratky, ...)

Prínosy práce s BobiPOINT-om

Oblasť evidencie a číselníkov

 • Spoločný číselník tovarových položiek s kompletnými obchodnými údajmi a obrázkami
 • Jednotný číselník čiarových kódov položiek a obalov (kartóny, palety, …), udržiavaný a dopĺňaný priamo dodávateľmi a výrobcami
 • Informácie o novinkách, výpredajoch, akciách, logistických zmenách tovaru
 • Komunikačný kanál pre výmenu obchodných dokumentov s dodávateľmi
 • Zrýchlenie príjmu tovaru na základe elektronického dodacieho listu
 • Automatická kontrola dodávateľských cien a množstiev z objednávky
 • Evidencia zákazníckych kariet a vernostných zliav

Oblasť analýz obchodu

 • Obchodné štatistiky a analýzy predaja
 • Podklady a štatistiky pre bonusy a spätné rabaty
 • Vyhodnocovanie úplnosti dodávok a plnenia objednávok
 • Vyhodnotenie reklamácií
 • Analýza dôvodov reklamácií

Oblasť riadenia zásob

 • kontrola a optimalizácia skladových zásob predajne
 • zlepšenie obrátky tovaru
 • automatické objednávanie pravidelných položiek
 • upozornenie na chýbajúci tovar
 • skrátenie doby potrebnej na vystavenie objednávky
... efektívna obchodná politika predajne vedúca k zrýchleniu obrátkovosti tovarov a k optimalizácii skladových zásob
Login
Meno:
Heslo:
 
Informácie a novinky
05.03.2013
Notifiácia výpadku servera a stavu komunikácie.

Výpadok servera: BobiKlient, ktorého sme Vám nainštalovali, ktorý zabezpečuje prevzatie a odoslanie správ, je spúšťaný spravidla každé 2 minúty. Prvá úloha klienta po spustení je pripojenie na webserver s funkciou zaznamenania posledného ohlásenia“. Ak sa klient neozve dlhšie ako 30 min, automaticky je vytvorená mailová a SMS správa pre Bobi team a zároveň táto informácia môže odísť aj mailom, alebo SMS užívateľovi BobiNETu podľa nastavenia v menu „Môj profil / Nastavenie notifikácii“ v sekcii „Sledovanie činnosti Bobi klienta“. Stav komunikácie – došlé doklady: V rovnakom menu v sekcii „Notifikácia došlých dokladov“ je možné nastaviť aj automatické zasielanie informácie o došlých dokladoch mailom po každom došlom doklade, alebo SMS správou, kde je sumárne zasielaný stav o 6:00,12:00,16:00, podľa vybraného nastavenia. Súčasťou nastavenia notifikácie, je možnosť zvolenia času nerušenia pre SMS správy.

01.03.2013
Export „Ponukových listov“.

Prostredníctvom BobiNETu môžete exportovať ponukový list Vašich ponúkaných produktov pre partnera. V prípade Jednôt sa jedná konkrétne o export ponukového listu vo formáte ISPP, ktorý je možné importovať do informačného

systému rovnako ako z ISPP. Pre dodávateľov ponúkame špeciálnu službu importu produkcie /vloženie skladových kariet/.

Bližšie informácie Vám podá p. Vanečková 0902 960 021 vaneckova@baris.sk.